هیئت مدیره

   اسامی هیأت مدیره اتاق بازرگانی ایران و استرالیا :

جناب آقای اسدالله عسگراولادی  ……………………….. رئیس افتخاري
جناب آقای دکتر حمیدرضا مناقبی  ………………………  رئيس
جناب آقای مهندس محمد حسن دید ور ……………….. نائب رئيس
جناب آقای مهندس علیرضا شمس فرد  ………………… نائب رئيس

جناب آقای مهندس جلال الدین مقصودی  …………….. خزانه دار
جناب آقای مهندس جواد معتمدنیا  …………………..     عضو هیات مدیره
سرکار خانم مرجان آقاجان زاده هوشیار ……………….. عضو هیات مدیره

دبيركل اتاق بازرگاني ايران و استراليا :

سركار خانم پديده جاندوست

 

   اعضای علی البدل هیأت مدیره :

سركارخانم رقیه حاتمی پور

جناب آقای موسی احمد زاده

  
   بازرسین :

جناب آقای سيروس شهسواري بازرس اصلی
جناب آقاي سرچمی