دسته: اطلاعیه ها

آگهي دعوت به مجمع عمومی  فوق العاده (نوبت دوم ) مجمع  عمومی عادی ساليانه (نوبت دوم )اتاق بازرگانی ایران و استرالیا بشماره ثبت8411 و شناسه ملی 10100362549

آگهي دعوت به مجمع عمومی فوق العاده (نوبت دوم ) مجمع عمومی عادی ساليانه (نوبت دوم )اتاق بازرگانی ایران و استرالیا بشماره ثبت8411 و شناسه ملی 10100362549

  آگهي دعوت به مجمع عمومی  فوق العاده (نوبت دوم ) مجمع  عمومی عادی ساليانه(نوبت دوم )اتاق بازرگانی ایران و استرالیا بشماره ثبت8411 و شناسه ملی 10100362549   با توجه به عدم رسمیت مجامع...

آگهي دعوت مجمع  فوق العاده وعمومی عادی ساليانه اتاق بازرگانی ایران و استرالیا بشماره ثبت8411 و شناسه ملی 10100362549

آگهي دعوت مجمع  فوق العاده وعمومی عادی ساليانه اتاق بازرگانی ایران و استرالیا بشماره ثبت8411 و شناسه ملی 10100362549

آگهي دعوت مجمع  فوق العاده وعمومی عادی ساليانه اتاق بازرگانی ایران و استرالیا بشماره ثبت8411 و شناسه ملی 10100362549   از کلیه اعضای محترم اتاق بازرگانی ایران و استرالیا دعوت بعمل می آید که...

برگزاری اولین جلسه کمیسیون بانوان بازرگان اتاق بازرگانی ایران و استرالیا

برگزاری اولین جلسه کمیسیون بانوان بازرگان اتاق بازرگانی ایران و استرالیا

  عضو محترم اتاق بازرگانی ایران و استرالیا     باسلام،   احتراما به استحضار می رساند ، اولین جلسه کمیسیون بانوان بازرگان اتاق بازرگانی ایران و استرالیا به سرپرستی سرکارخانم مرجان هوشیار و...