دعوتنامه مجامع نوبت دوم اتاق بازرگانی ایران و استرالیا

گردهمایی اعضای اتاق بازرگانی ایران و استرالیا که با حضور سفیر جدید ایران در کانبرا جناب آقای دکتر احمد صادقی

گردهمایی اعضای اتاق بازرگانی ایران و استرالیا که با حضور سفیر جدید ایران در کانبرا جناب آقای دکتر احمد صادقی

عضو محترم اتاق بازرگانی ایران و استرالیا   باسلام ، احتراما” از جنابعالی دعوت بعمل می آید، در گردهمایی اعضای اتاق بازرگانی ایران و استرالیا که با حضور سفیر جدید ایران در کانبرا جناب...

گردهمایی اعضای اتاق بازرگانی ایران و استرالیا که با حضور سفیر جدید ایران در کانبرا جناب آقای احمد صادقی

گردهمایی اعضای اتاق بازرگانی ایران و استرالیا که با حضور سفیر جدید ایران در کانبرا جناب آقای احمد صادقی

عضو محترم اتاق بازرگانی ایران و استرالیا   باسلام ،     احتراما” از جنابعالی دعوت بعمل می آید، در گردهمایی اعضای اتاق بازرگانی ایران و استرالیا که با حضور سفیر جدید ایران در...

آگهي دعوت به مجامع  اتاق بازرگانی ایران و استرالیا بشماره ثبت8411 و شناسه ملی 10100362549

آگهي دعوت به مجامع اتاق بازرگانی ایران و استرالیا بشماره ثبت8411 و شناسه ملی 10100362549

آگهي دعوت مجمع عمومی فوق العاده اتاق بازرگانی ایران و استرالیا بشماره ثبت8411 و شناسه ملی 10100362549   از کلیه اعضای محترم اتاق بازرگانی ایران و استرالیا دعوت بعمل می آید که در مجمع...

دسترسی به لیست شرکت های صادرکننده و واردکننده استرالیایی

دسترسی به لیست شرکت های صادرکننده و واردکننده استرالیایی

عضو محترم اتاق بازرگانی ایران و استرالیا  باسلام  احتراما به استحضار می رساند دسترسی به لیست شرکت های صادرکننده و واردکننده استرالیایی برای اعضای معتبر اتاق قابل دسترس است .جهت دریافت لیست می توانید...