آگهي دعوت به مجمع عمومی فوق العاده (نوبت دوم ) مجمع عمومی عادی ساليانه (نوبت دوم )اتاق بازرگانی ایران و استرالیا بشماره ثبت8411 و شناسه ملی 10100362549

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید