خدمات

خدمات اتاق بازرگانی ایران و استرالیا به اعضاء :

. ارائه اطلاعات بازرگانی

. عضویت در شبکه خبری اتاق مشرک

. اعزام هیأتهای بازرگانی و اقتصادی به استرالیا

. دعوت از اعضاء بمناسبت آشنائی با هیأتهای استرالیائی

. مشارکت دادن اعضاء در نمایشگاههائی که اتاق برگزار می کند

. معرفی به سفارت استرالیا جهت اخذ ویزای تجاری در صورت داشتن شرایط لازم