نویسنده: admin

لیست نمایشگاه ها استرالیا 2024-2023

لیست نمایشگاه ها استرالیا 2024-2023

عضومحترم اتاق بازرگانی ایران و استرالیا باسلام احتراما به استحضار می رساند لیست نمایشگاه ها استرالیا 2024-2023 در اتاق مشترک موجود می باشد خواهشمند است جهت دریافت آن از طریق ارسال ایمیل به آدرس...

سمینار هم اندیشی زنان فعال اقتصادی ( چالش ها و فرصت ها )

سمینار هم اندیشی زنان فعال اقتصادی ( چالش ها و فرصت ها )

عضو محترم اتاق بازرگانی ایران و استرالیا   باسلام   احتراما” به استحضار می رساند اتاق بازرگانی ایران و استرالیا در نظر دارد با همکاری انجمن زنان فعال اقتصادی سمیناری با عنوان،  هم اندیشی...

عضو محترم اتاق بازرگانی ایران و استرالیا باسلام احتراما” به استحضار می رساند اتاق بازرگانی ایران و استرالیا در نظر دارد با همکاری انجمن زنان فعال اقتصادی سمیناری با عنوان،  هم اندیشی زنان فعال...

کارگاه بررسی و معرفی ابزارهای مورد نیاز برای همکاری کسب و کارهای ایرانی با بازار بین الملل و استرالیا

کارگاه بررسی و معرفی ابزارهای مورد نیاز برای همکاری کسب و کارهای ایرانی با بازار بین الملل و استرالیا

عضو محترم اتاق بازرگانی ایران و استرالیا   باسلام   احتراما” از جنابعالی دعوت بعمل می آید، در کارگاه بررسی و معرفی ابزارهای مورد نیاز برای همکاری کسب و کارهای ایرانی با بازار بین...

گردهمایی اعضای اتاق بازرگانی ایران و استرالیا که با حضور سفیر جدید ایران در کانبرا جناب آقای دکتر احمد صادقی

گردهمایی اعضای اتاق بازرگانی ایران و استرالیا که با حضور سفیر جدید ایران در کانبرا جناب آقای دکتر احمد صادقی

عضو محترم اتاق بازرگانی ایران و استرالیا   باسلام ، احتراما” از جنابعالی دعوت بعمل می آید، در گردهمایی اعضای اتاق بازرگانی ایران و استرالیا که با حضور سفیر جدید ایران در کانبرا جناب...

گردهمایی اعضای اتاق بازرگانی ایران و استرالیا که با حضور سفیر جدید ایران در کانبرا جناب آقای احمد صادقی

گردهمایی اعضای اتاق بازرگانی ایران و استرالیا که با حضور سفیر جدید ایران در کانبرا جناب آقای احمد صادقی

عضو محترم اتاق بازرگانی ایران و استرالیا   باسلام ،     احتراما” از جنابعالی دعوت بعمل می آید، در گردهمایی اعضای اتاق بازرگانی ایران و استرالیا که با حضور سفیر جدید ایران در...

آگهي دعوت به مجامع  اتاق بازرگانی ایران و استرالیا بشماره ثبت8411 و شناسه ملی 10100362549

آگهي دعوت به مجامع اتاق بازرگانی ایران و استرالیا بشماره ثبت8411 و شناسه ملی 10100362549

آگهي دعوت مجمع عمومی فوق العاده اتاق بازرگانی ایران و استرالیا بشماره ثبت8411 و شناسه ملی 10100362549   از کلیه اعضای محترم اتاق بازرگانی ایران و استرالیا دعوت بعمل می آید که در مجمع...