نویسنده: admin

آگهي دعوت به مجامع  اتاق بازرگانی ایران و استرالیا بشماره ثبت8411 و شناسه ملی 10100362549

آگهي دعوت به مجامع اتاق بازرگانی ایران و استرالیا بشماره ثبت8411 و شناسه ملی 10100362549

آگهي دعوت مجمع عمومی فوق العاده اتاق بازرگانی ایران و استرالیا بشماره ثبت8411 و شناسه ملی 10100362549   از کلیه اعضای محترم اتاق بازرگانی ایران و استرالیا دعوت بعمل می آید که در مجمع...

دسترسی به لیست شرکت های صادرکننده و واردکننده استرالیایی

دسترسی به لیست شرکت های صادرکننده و واردکننده استرالیایی

عضو محترم اتاق بازرگانی ایران و استرالیا  باسلام  احتراما به استحضار می رساند دسترسی به لیست شرکت های صادرکننده و واردکننده استرالیایی برای اعضای معتبر اتاق قابل دسترس است .جهت دریافت لیست می توانید...

لیست کاندیدای انتخابات هیات مدیره اتاق بازرگانی ایران و استرالیا  مورخ 1400/04/16

لیست کاندیدای انتخابات هیات مدیره اتاق بازرگانی ایران و استرالیا مورخ 1400/04/16

  لیست کاندیدای انتخابات هیات مدیره اتاق بازرگانی ایران و استرالیا  مورخ 1400/04/16   نام نام خانوادگی نام شرکت شماره عضویت شماره کارت بازرگانی 1. مریم   میریوسفی مهرجهانگیر   10160   10100865260 2....

لیست کاندیدای انتخابات هیات مدیره مجمع عمومی عادی سلیانه اتاق بازرگانی ایران و استرالیا  مورخ 16/04/1400

لیست کاندیدای انتخابات هیات مدیره مجمع عمومی عادی سلیانه اتاق بازرگانی ایران و استرالیا مورخ 16/04/1400

  لیست کاندیدای انتخابات هیات مدیره مجمع عمومی عادی سلیانه اتاق بازرگانی ایران و استرالیا  مورخ 16/04/1400     نام نام خانوادگی نام شرکت شماره عضویت شماره کارت بازرگانی 1. مریم   میریوسفی مهرجهانگیر...

آگهي دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه اتاق بازرگانی ایران و استرالیا  بشماره ثبت8411 و شناسه ملی 10100362549

آگهي دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه اتاق بازرگانی ایران و استرالیا بشماره ثبت8411 و شناسه ملی 10100362549

آگهي دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه اتاق بازرگانی ایران و استرالیا بشماره ثبت8411 و شناسه ملی 10100362549   از کلیه اعضای محترم اتاق بازرگانی ایران و استرالیا دعوت بعمل می آید که در مجمع...