نویسنده: admin

آگهي دعوت به مجمع عمومی  فوق العاده (نوبت دوم ) مجمع  عمومی عادی ساليانه (نوبت دوم )اتاق بازرگانی ایران و استرالیا بشماره ثبت8411 و شناسه ملی 10100362549

آگهي دعوت به مجمع عمومی فوق العاده (نوبت دوم ) مجمع عمومی عادی ساليانه (نوبت دوم )اتاق بازرگانی ایران و استرالیا بشماره ثبت8411 و شناسه ملی 10100362549

  آگهي دعوت به مجمع عمومی  فوق العاده (نوبت دوم ) مجمع  عمومی عادی ساليانه(نوبت دوم )اتاق بازرگانی ایران و استرالیا بشماره ثبت8411 و شناسه ملی 10100362549   با توجه به عدم رسمیت مجامع...

گزارش جلسه کمیسیون بانوان بازرگان اتاق بازرگانی ایران و استرالیا مورخ98/02/25

گزارش جلسه کمیسیون بانوان بازرگان اتاق بازرگانی ایران و استرالیا مورخ98/02/25

  گزارش جلسه کمیسیون بانوان بازرگان اتاق بازرگانی ایران و استرالیا مورخ98/02/25 احتراما باستحضار می رساند اولین جلسه کمیسیون بانوان بازرگان اتاق بازرگانی ایران و استرالیا به سرپرستی سرکارخانم مرجان هوشیار و با هدف...

آگهي دعوت مجمع  فوق العاده وعمومی عادی ساليانه اتاق بازرگانی ایران و استرالیا بشماره ثبت8411 و شناسه ملی 10100362549

آگهي دعوت مجمع  فوق العاده وعمومی عادی ساليانه اتاق بازرگانی ایران و استرالیا بشماره ثبت8411 و شناسه ملی 10100362549

آگهي دعوت مجمع  فوق العاده وعمومی عادی ساليانه اتاق بازرگانی ایران و استرالیا بشماره ثبت8411 و شناسه ملی 10100362549   از کلیه اعضای محترم اتاق بازرگانی ایران و استرالیا دعوت بعمل می آید که...

برگزاری اولین جلسه کمیسیون بانوان بازرگان اتاق بازرگانی ایران و استرالیا

برگزاری اولین جلسه کمیسیون بانوان بازرگان اتاق بازرگانی ایران و استرالیا

  عضو محترم اتاق بازرگانی ایران و استرالیا     باسلام،   احتراما به استحضار می رساند ، اولین جلسه کمیسیون بانوان بازرگان اتاق بازرگانی ایران و استرالیا به سرپرستی سرکارخانم مرجان هوشیار و...

همایش توسعه روابط اقتصادی ایران و استرالیا با رویکرد شبکه سازی میان فارغ التحصیالن ایرانی دانشگاه های استرالیا ، مهاجرین و شرکت های کوچک و متوسط که با همکاری کمیسیون تجارت دولت

همایش توسعه روابط اقتصادی ایران و استرالیا با رویکرد شبکه سازی میان فارغ التحصیالن ایرانی دانشگاه های استرالیا ، مهاجرین و شرکت های کوچک و متوسط که با همکاری کمیسیون تجارت دولت

عضو محترم اتاق بازرگانی ایران و استرالیا   باسلام ،   احتراما” از جنابعالی دعوت بعمل می آید، در همایش توسعه روابط اقتصادی ایران و استرالیا با رویکرد شبکه سازی میان فارغ التحصیلان ایرانی...