هیات مدیره

   اسامی هیأت مدیره اتاق بازرگانی ایران و استرالیا :

جناب آقای حمیدرضا مناقبی  ………………………  رئيس

جناب آقای  علیرضا شمس فرد  ………………… نائب رئيس

جناب آقای  محمد حسن دیده ور ………………. نائب رئيس

 

جناب آقای یعقوب استیلاف ………………………………. خزانه دار

 

جناب آقای جلال الدین مقصودی ………………………….عضو  هیات مدیره

جناب آقای سیروس شهسواری ……………………………. عضو هیات مدیره

سرکار خانم مرجان آقاجان زاده هوشیار ……………….. عضو هیات مدیره

 

دبير اتاق بازرگاني ايران و استراليا :

سركار خانم پديده جاندوست

بازرس :

جناب آقای جواد معتمد نیا                 بازرس اصلی

 

اعضای علی البدل هیأت مدیره :

جناب آقای موسی احمد زاده

جناب آقای قاسم سپاسی

سرکارخانم رقیه حاتمی پور فرشی     بازرس علی البدل