هیات مدیره

   اسامی هیأت مدیره اتاق بازرگانی ایران و استرالیا :

جناب آقای حمیدرضا مناقبی نوائی(رئيس)

جناب آقای  محمد حسن دیده ور(نائب رئيس)

جناب آقای یعقوب استیلاف(نائب رئيس)

جناب آقای سیروس شهسواری(خزانه دار )

سرکار خانم مرجان آقاجان زاده هوشیار(عضو هیات مدیره)

جناب آقای جلال الدین مقصودی(عضو  هیات مدیره)

جناب آقای قاسم سپاسی(عضو هیات مدیره)

 

دبير اتاق بازرگانی ايران و استراليا :

سركار خانم پديده جاندوست

 

اعضای علی البدل هیأت مدیره :

سرکارخانم رقیه حاتمی پور فرشی

جناب آقای علیرضا مناقبی نوائی

 

بازرس :

جناب آقای عباس افتخاری             بازرس اصلی

آقای حسن محمدرضایی بیدگل      بازرس علی البدل